Wyszukiwarka
Szukaj"Łukasz" inaczej Wektor - Strzała
    jakości energi elektrycznej
Nagroda w Konkursie Łuczniczym


Bystre 2006 - Galeria Zdjęć

Lumen Energia - prezentacja


Nowa jednostka miar - WATOLUMEN

Definicja:
(słownie: jeden watolumen) - to jednostka mocy energii uśmiechu człowieka wyrażona w funkcji dmuchu i huhu, określona jako sprzężenie uśmiechu, który wyzwala cewki policzkowe do magnetyzmu serc radosnych oraz szczęśliwych indukcji wspólnego tworzenia spraw i biznesu oszczędzającego energię elektryczną i czas człowieka.Układy TN-C, TN-S i TN-C-S

Układy sieci TN-C, TN-S i TN-C-S

W sieciach elektrycznych niskiego napięcia (nn) wyróżnia się dwa zakresy napięć zasilających:
I zakres - układy bardzo niskiego napięcia, gdzie wartości napięć nie przekraczają 50V dla prądu przemiennego oraz 120V dla prądu stałego (obwody SELV, PELV oraz FELV);
II zakres - układy, gdzie napięcia nie przekraczają wartości 1000V dla prądu przemiennego oraz 1500V dla prądu stałego.

Wśród układów z II zakresu napięciowego można wyróżnić trzy typy układów sieci typu: TN, TT oraz IT. Natomiast układy sieci typu TN dzieli się na trzy podukłady: TN-C, TN-S i TN-C-S. Jak można zaobserwować na rys.1.1 modyfikacje te różnią się między sobą sposobem uziemienia.

Rys.1.1. Schemat układów sieciowych: a) TN-C; b) TN-S; c) TN-C-S.

Układy sieciowe TN posiadają następujące cechy:
- punkt neutralny źródła napięcia powinien być uziemiony;
- wszystkie części przewodzące dostępne nie będące pod napięciem w normalnych warunkach pracy powinny być uziemione poprzez przewód ochronny PE lub ochronno-neutralny PEN;
- przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN powinny być przyłączone do uziomów
- zalecane jest uziemianie punktu, w którym przewód ochronny PE jest wprowadzany do budynku;
- zalecane jest, aby punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N był uziemiony poprzez uziom sztuczny lub naturalny;
- każdy obiekt budowlany powinien posiadać połączenia wyrównawcze główne;
- w pomieszczeniach o szczególnym zagrożeniu porażeniem powinny być zainstalowane połączenia wyrównawcze miejscowe, łączące ze sobą wszystkie części dostępne.


Charakterystyka układu sieci TN-C.
Najistotniejszą wadą układu TN-C jest to, że przewód PEN spełnia rolę przewodu neutralnego i ochronnego. Oznacza to, że jest on jednocześnie przewodem roboczym i w układach jednofazowych płyną przez niego pełne prądy obciążenia, a w układach trójfazowych jest narażony na obciążenia będące skutkiem asymetrii w układzie. Dodatkowo w sytuacji wystąpienia przerwy w przewodzie PEN na urządzeniach I klasy ochronności wystąpią niebezpieczne napięcia rażenia. W układzie jednofazowym można się wtedy spodziewać napięć dochodzących do wartości znamionowej sieci. Natomiast przy uszkodzeniu przewodu PEN w obwodzie trójfazowym napięcie w obwodach jednofazowych mogą dochodzić nawet do wartości bliskich napięciu międzyfazowemu sieci w zależności od obciążeń poszczególnych faz w chwili wystąpienia awarii. Niebezpieczeństwo wystąpienia porażenia lub uszkodzenia odbiorników jest tym większe, że w przy takiej awarii nie zadziałają zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, aż do momentu przekroczenia wartości prądu ich zadziałania.
Kolejną wadą układu TN-C jest to, że przypadku występowania asymetrii obciążeń między przewodem PEN a uziemieniem w miejscu przyłączenia odbiornika pojawi się napięcie. Jego wartość będzie zależała od stopnia asymetrii.
W źródłach światła zasilanych z układu TN-C prąd obciążenia płynie częściowo przez przewód PEN a częściowo przez zawieszenie do uziemionej konstrukcji. W przypadku wystąpienia przerwy w przewodzie ochronno-neutralnym źródło światła nadal będzie działało, a cały prąd obciążenia popłynie przez zawieszenie opraw do uziemionej konstrukcji.
Istotne jest także, że w układach tych nie można stosować wyłączników różnicowo-prądowych, gdyż nie ma zapewnionych warunków do ich prawidłowej pracy. Przewód PEN i części przewodzące przyłączone do niego nie zapewniają całkowitego odizolowania od ziemi.
Wydaje się więc, że jedyną zaletą opisanego układu jest jej niższy w porównaniu z innymi koszt budowy. Pozostaje tylko pytanie, czy warto oszczędzać przy konstrukcji układu na bezpieczeństwie.


Charakterystyka układu sieci TN-S:
Układ sieci TN-S daje możliwość zastosowania najskuteczniejszej ochrony przeciwporażeniowej spośród wszystkich układów typu TN. W układzie tym przewód ochronny PE jest rozdzielony od przewodu neutralnego N na całej długości instalacji i jest uziemiony przez główne uziemienie układu. Oznacza to, że w trakcie normalnej pracy układu prąd roboczy płynie tylko przez przewód N.
Zaletą tego układu jest to, że przewód PE na całej długości może być połączony z wieloma połączeniami uziomami i połączeniami wyrównawczymi. W każdym miejscu instalacji istnieje także możliwość stosowania urządzeń różnicowo-prądowych RCD.


Charakterystyka układu sieci TN-C-S:
Układ sieci TN-C-S jest obecnie najczęściej budowanym układem. Dotyczy to tak instalacji nowobudowanych jak i modernizowanych. Układ ten stanowi sieć TN-C wraz z zasilaną z niej siecią TN-S. Jest bezpieczniejszy od układu TN-C, ale posiada także jego pewne wady.
W punktach rozdziału sieci TN-S od TN-C zaleca się stosowanie dodatkowego uziomu zgodnego z normami. Jednak w sytuacjach wystąpienia przerwy w przewodzie PEN uziom ten nie zapewnia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej.
W układzie istnieje możliwość stosowania wyłączników różnicowo-prądowych RCD jako dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.


[1] W. Orlik: "Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2003.

[2] Zespół pod redakcją K. Kuprasa:  "Pomiary w elektroenergetyce"
   

Copyright © 1991-2007 Lumen.com.pl All Rights Reserved